• صادرات انواع سنگ با سورت ها و ابعاد و قطر های مختلف