پارسا ملکیان

گرافیست

پیمان رنجبران

مدیر ارشد بازاریابی

پوریا رنجبران

مدیر ارشد توسعه تجارت

علی کریمی

مدیرعامل

علی شایگان شفق

پذیرنده فروش

عباس پیری

پذیرنده دفتر

روشنک خانی

حسابدار

عاطفه شاکری

مدیر فروش

رضا احمدی

مشاور قانونی

سعید وطنی

مدیر ارشد مالی

میثم تائب

مشاور استراتژیک